Balansräkningen för QuickBooks Business Planning Workbook - Dummies

Balansräkningen för QuickBooks Business Planning Workbook - Dummies

Balansschemat har 19 rader med beräknade data, men den första raden innehåller bara textetiketten Period . (Som i ingångsområdet i arbetsplaneringsstartboken, anger periodidentifieraren perioderna för vilka värden är prognostiserade.)

Kontanter och ekvivalenter

I kontanter och ekvivalenter visas de projicerade kontanterna vid slutet av var och en av prognosperioderna. Startbalansen är det värde du anger i ingångsområdet för arbetsplaneringsstartboken för affärsplanering. Saldot för de första och följande perioderna dras från Kassaflödesanalysen, där den beräknas.

Kundfordringar

Uppgifterna för kundfordringar (A / R) visar de nettofordringar som hålls per slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i ingångsplaneringsområdet för verksamhetsstartarket. Saldot för de första och följande perioderna baseras på Försäljningsintäkterna och # Försäljningsperioderna i A / R-värden som du anger i ingångsområdet i arbetsplaneringen för affärsplanering. Formeln för den första perioden är till exempel

 = C7 * C31 

Formeln för den andra perioden är

 = D7 * D31 

och så vidare.

Förteckning

Inventariernas värde visar dollarns totala inventering som hålls i slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och följande perioderna är den tidigare periodens balans plus eventuella lagerinköp eller produktionskostnader minus eventuella försäljningskostnader. Formeln för den första perioden är till exempel

= C45 + D9 - D32

och så vidare.

 Övriga kortfristiga tillgångar 

I siffrorna Övriga Aktuella tillgångar visas dollarns totala övriga omlöpande tillgångar som hålls i slutet av varje prognosperiod. Utgångsbalansen för Övriga Aktuella tillgångar är det värde som du anger i ingångsområdet för affärsplaneringsstart-arbetsboken. Saldot för de första och följande perioderna är föregående saldo plus förändringen i saldot. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B46 + C11

Formeln för den andra perioden är

 = C46 + D11 

och så vidare.

 Summa omsättningstillgångar 

I siffrorna Summa Aktuella tillgångar visas summan av de aktuella tillgångarna i slutet av varje prognoshorisont.Saldot är när som helst summan av Kontanter & Equivalenter, Kundfordringar, Varulager och Övriga Aktuella tillgångar. Exempelvis är formeln för det totala summan av balansräkningen

= SUM (B43: B46)

Formeln för den första perioden är

 = SUM (C43: C46) 

och så vidare.

 Plant, egendom och utrustning 

I siffrorna Plant, egendom och utrustning visas den ursprungliga dollarkostnaden för anläggningen, fastigheten och utrustningen vid slutet av varje prognostiseringshorisont. Startbalansen för anläggning, fastighet och utrustning är det värde som du anger i ingångsområdet för arbetsplaneringsstartboken för affärsplanering. Saldot för de första och följande perioderna är föregående saldo plus eventuella tillägg till anläggningstillgångar, egendom och utrustningskonton. Formeln för den första perioden är till exempel

= B48 + C13

Formeln för den andra perioden är

 = C48 + D13 

och så vidare.

 Mindre: Ackumulerade avskrivningar 

De ackumulerade avskrivningarna visar de ackumulerade avskrivningskostnaderna som belastas under den aktuella perioden för anläggningen, fastigheten och utrustningen. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för första och efterföljande perioder är föregående saldo minus nuvarande periodens förändringar i ackumulerade avskrivningar. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B49 - C15

Formeln för den andra perioden är

 = C49 - D15 

och så vidare. Eftersom den ackumulerade avskrivningen visas som en negativ mängd subtraherar du det positiva talet som dras från prognosinmatningarna.

 Netto anläggning, fastighet och utrustning 

Netto anläggning, fastighet och utrustning visar skillnaden mellan anläggning, fastighet och utrustning och ackumulerade avskrivningar i slutet av varje prognoshorisont. Exempelvis är formeln för utgångsbalansen

= B48 + B49

Formeln för den första perioden är

 = C48 + C49 

och så vidare. Eftersom den ackumulerade avskrivningsbalansen visas som ett negativt belopp, lägger du helt enkelt till dessa två belopp i formeln för beloppet netto anläggning, fastighet och utrustning.

 Övriga icke-löpande tillgångar 

De andra icke-löpande tillgångarnas siffror visar dollarnotalet av andra icke-löpande tillgångar som hålls i slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och efterföljande perioderna är den tidigare periodens balans plus förändringen i kontot under den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B51 + C17

Formeln för den andra perioden är

 = C51 + D17 

och så vidare.

 Summa tillgångar 

Summa tillgångar visar summan av alla tillgångar som hålls i slutet av prognosperioderna. Saldot när som helst är summan av följande: Aktuella tillgångar; Netto anläggning, egendom och utrustning; och övriga icke-löpande tillgångar. Exempelvis är formeln för utgångsbalansen

= B47 + B50 + B51

Formeln för den första perioden är

 = C47 + C50 + C51 

och så vidare.

 Betalningsbara betalningar 

Betalningsbara siffror visar skulden som är relaterad till försäljningskostnaden vid slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och efterföljande perioderna är Kostnad för försäljning under perioden * Perioder Kostnad för försäljning i A / P. Formeln för den första perioden är exempelvis

= C19 * C32

Formeln för den andra perioden är

 = D19 * D32 

och så vidare.

 Upplupna kostnader 

De upplupna kostnaderna visar skulden som är relaterad till de utestående rörelsekostnaderna vid slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och följande perioderna är driftskostnaderna tiderna # Perioder Driftskostnader i A / E. Exempelvis är formeln för den första perioden

= C21 * SUM (C33: C35)

Formeln för den andra perioden är

 = D21 * SUM (D33: D35) 

och så vidare .

 Övriga kortfristiga skulder 

De övriga kortfristiga skulderna visar dollarns totala utestående skulder vid slutet av prognosperioderna som kommer att betalas inom det aktuella året eller konjunkturcykeln. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och följande perioderna är föregående saldo plus förändringen under den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B59 + C23

Formeln för den andra perioden är

 = C59 + D23 

och så vidare.

 Summa kortfristiga skulder 

Summa kortfristiga skulder visar summan av samtliga kortfristiga skulder i slutet av varje prognosperiod. Saldot när som helst är summan av Betalningsbara, Upplupna kostnader och Övriga Kortfristiga Skulder. Formeln för utgångsbalansen är exempelvis

= SUM (B57: B59)

Formeln för den första perioden är

 = SUM (C57: C59) 

och så vidare.

 Långfristiga skulder 

De långfristiga skulderna visar dollarns totala långfristiga skulder i slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och följande perioderna är föregående saldo plus eventuella förändringar i långfristiga skulderbalansen under den aktuella perioden. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B62 + C25

Formeln för den andra perioden är

 = C62 + D25 

och så vidare.

 Övriga icke-löpande skulder 

De övriga icke-löpande skuldsiffrorna visar dollarn totalt av någon annan icke-utestående utestående skuld vid slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för de första och följande perioderna är den tidigare periodens balans plus förändringen under den aktuella perioden.Formeln för den första perioden är exempelvis

= B63 + C27

Formeln för den andra perioden är

 = C63 + D27 

och så vidare.

 Summa icke-löpande skulder 

De totala icke-löpande skulderna visar dollarnotalerna för den långfristiga skulden och den andra utestående skulden vid slutet av varje prognosperiod. Saldot när som helst är summan av långfristiga skulder och övriga icke-löpande skulder. Formeln för utgångsbalansen är exempelvis

= B62 + B63

Formeln för den första perioden är

 = C62 + C63 

och så vidare.

 Ägarandel 

Ägarandelarna visar dollarnotalerna av ägarens eget kapitalkonton i slutet av varje prognosperiod. Startbalansen är det värde som du anger i inmatningsområdet för affärsplaneringsstartboken. Saldot för första och efterföljande perioder är tidigare periodens balans plus periodens resultat efter skatt, plus andra justeringar, till exempel extra kapitaltillskott och utdelningar. Formeln för den första perioden är exempelvis

= B65 + C29 + C116

Formeln för den andra perioden är

 = C65 + D29 + D116 

och så vidare.

 Summa skulder och ägarandelar 

Summa skulder och ägarandelar visar dollarnotalen av kortfristiga skulder, icke-löpande skulder och ägarandelar vid slutet av varje prognosperiod. Exempelvis är formeln för utgångsbalansen

= B60 + B64 + B65

Formeln för den första perioden är

 = C60 + C64 + C65 

och så vidare.

 Värdet Total tillgångar ska motsvara värdet Total skulder och ägarandel. Om de skiljer sig, innehåller din modell ett fel.