Planering inför Excel 2007 DAG, DATUM, och DATUMVALUE Funktioner

<B> Planering inför </b><b> Excel 2007 </b> <b> DAG, </b><b> DATUM, </b><b> och </b><b> DATUMVALUE </b><b> Funktioner </b>

Excel 2007 innehåller ett antal inbyggda datumfunktioner som du kan använda i dina kalkylblad. Tre vanliga datumfunktioner är TODAY, DATE och DATEVALUE, och de kan komma väldigt bra när du försöker skapa ett schema i Excel.

Idag

Den enklaste och mest använda datumfunktionen måste vara idag. Den här funktionen tar inga argument och skrivs alltid in enligt följande:

 = TIDDAG () 

När du anger funktionen TILLDAG i en cell, klickar du på kommandot datum och tid på rullgardinsmenyn eller genom att skriva in det, returnerar Excel det aktuella datumet med följande datumformat:

 7/23/2009 

Tänk på att datumet i en cell med funktionen TODAY inte är statisk. När du öppnar ett kalkylblad som innehåller den här funktionen, räknar Excel om funktionen och uppdaterar innehållet till det aktuella datumet. Det betyder att du vanligtvis inte använder Idag för att mata in det aktuella datumet när du gör det för historiska ändamål (t.ex. en faktura) och vill aldrig att den ska ändras.

Excel-butikerna anges som på varandra följande serienumrar, så du kan använda vissa matematiska operatörer med funktionen TODAY för att ange datum i det förflutna och i framtiden. Om du till exempel visar datumet en vecka från det aktuella datumet kan du använda formeln = TODAY () + 7.

DATE

DATE-funktionen returnerar ett datum-serienummer för det datum som anges av år, månad, och dag argument. Den här funktionen använder följande syntax:

 = DATUM (år, månad, dag) 

DATO-funktionen är till nytta när du har ett arbetsblad som innehåller de olika delarna av datumet i separata kolumner, vilket visas i följande figur . Du kan använda den för att kombinera de tre kolumnerna med datuminformation till en enhetscell som du kan använda vid sortering och filtrering.

Använd DATE-funktionen för att kombinera separat datuminformation till en enda post.

DATUMVALUE

DATEVALUE returnerar datumets serienummer för ett datum som har angetts i kalkylbladet som text så att du kan använda det i datumberäkning. Denna funktion tar ett enda argument:

 = DATEVALUE (date_text) 

Anta att du till exempel har gjort följande textinmatning i cell B12:

 '5/21/2004 

(Kom ihåg att när du förordar en post med en apostrof, lägger Excel in den posten som text även om programmet annars skulle ange det som ett värde.) Du kan sedan konvertera denna textinmatning till ett datum serienummer genom att ange följande formel i cell C12 nästa dörr:

 = DATEVALUE (B12) 

Excel returnerar sedan datum serienummeret 38128 till cellen C12, som du kan visa som ett mer begripligt datum genom att formatera det med ett av Excels datumnummerformat.

Du måste konvertera DATE- och DATEVALUE-funktionerna till deras beräknade serienummer för att sortera och filtrera dem. Om du vill konvertera dessa funktioner individuellt väljer du en cell, trycker på F2 för att aktivera Redigeringsläge och trycker sedan på F9 för att ersätta funktionen med det beräknade serienummeret. Slutligen klickar du på Enter-knappen på formulärfältet för att infoga detta serienummer i cellen.